Dz. U. 2018 poz. 1000
U S T AWA
z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych1), 2)
Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
2. Ustawa określa:

 1. podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych
  oraz tryb zawiadamiania o jego wyznaczeniu;
 2. warunki i tryb akredytacji podmiotu uprawnionego do certyfikacji w zakresie
  ochrony danych osobowych, akredytowanego przez Polskie Centrum
  Akredytacji, zwanego dalej „podmiotem certyfikującym”, podmiotu
  monitorującego kodeks postępowania oraz certyfikacji;
 3. tryb zatwierdzenia kodeksu postępowania;

1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów
zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

4) organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych;
5) postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych;
6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej;
7) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
8) odpowiedzialność cywilną za naruszenie przepisów o ochronie danych
osobowych i postępowanie przed sądem;
9) odpowiedzialność karną i administracyjne kary pieniężne za naruszenie
przepisów o ochronie danych osobowych.
Art. 2. 1. Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu,
tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia
26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), a także do
wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się
przepisów art. 5–9, art. 11, art. 13–16, art. 18–22, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz
art. 30 rozporządzenia 2016/679.
2. Do wypowiedzi akademickiej nie stosuje się przepisów art. 13, art. 15 ust. 3
i 4, art. 18, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem